Nakşibendi Tarikatının Kaidesi
1-Bu Şerefli Nakşi bendi tarikatında mahrumiyet yoktur.

 

2- Ezeli bedbahtlığı olan kişi bu tarıkattan nasiplenemez.

 

3- Her kim bu kapıya geldiyse mahzun olmıyacak , mahrum kalmayacak.